Tổng đài Unify

giải pháp thoại.
Tổng đài Unify I Tổng đài Unify Openscape Voice I Tổng đài Unify Openscape Hipath 4000 I Tổng đài Openscape X8 I Tổng đài Openscape X5,

Thiết bị AV

Camera Axis I Thiết bị âm thanh Tkoko Empertech. Tổng đài LG EricssonHệ thống Hội nghị truyền hình Video Conference I Aver I Polycom I Cisco

Triviets không chỉ phân phối Sản phẩm, chúng tôi cung cấp Giải pháp tổng thể.

Tổng đài Unify I Tổng đài Unify Openscape Voice I Tổng đài Unify Openscape Hipath 4000Tổng đài Openscape X8 I Tổng đài Openscape X5,

Camera Axis I Thiết bị âm thanh Tkoko Empertech. Tổng đài LG Ericsson 

Hệ thống Hội nghị truyền hình Video Conference I Aver I Polycom I Cisco