Cài đặt máy nhánh Tổng đài Siemens
23/08/2018
Khai báo VOIP – HG1500
23/08/2018

1. Hộp thư thoại cơ bản EVM

– Chọn Settings

– Chọn Auxiliary Equipment

– Chọn EVM

Chú ý: Nhóm số trượt (hunting group) mặc định cho EVM là 351 (nhóm thứ 2 trong Settings -> Incoming Calls -> Groups/Hunt groups). Nhóm này bao gồm 2 máy nhánh ảo S0 được gán mặc định (trong Settings -> Setup Stations -> Stations)

1.1 Bảng Mailboxes

– Mailbox call no.

+ Số máy nhánh. EVM có thể cung cấp hộp thư thoại cho nhiều nhất 24 máy nhánh

– Name

+ Tên hộp thư

– Greeting

+ Có thể ghi âm nhiều nhất 2 câu chào cho mỗi hộp thư, Greeting 1 cho ngày và Greeting 2 cho đêm.

   + Greeting 1, 2: nguời sẽ luôn được chào với câu chào 1 hoặc 2

   + Day/night: người gọi đến sẽ nghe câu chào 1 hoặc 2 tuỳ theo đang HiPath 3000 đang ở chế độ ngày hay đêm

– Recording, AutoAttendant

+ Có thể lựa chọn hộp thư thông thường (đánh dấu vào Recording) hoặc hộp thư điện thoại viên tự động (đánh dấu vào Autoattendant)

+ Cài đặt Autoattendant trong Additional settings -> Autoattendant

– Password Reset

+ Password mặc định của hộp thư thoại là 1234

+ Nếu đánh dấu vào Password reset, password của hộp thư sẽ được reset về giá trị mặc định 1234 sau khi tải CDB từ HiPath Manager E sang HiPath 3000

1.2 Additional settings

– Một số cài đặt chung cho EVM.

1.3 Cài đặt EVM cho chế độ điện thoại viên tự động

Bước 1: Kiểm tra nhóm hunting group của EVM

– Mặc định, có 2 máy nhánh S0 112 và 113 kết nối HiPath 3000 với EVM. Kiểm tra trong Settings -> Setup station -> Station

 

– Mặc định, 2 máy nhánh này được nhóm vào nhóm hunting group 351 với tên mặc định “VOICEMAIL”. Kiểm tra trong Settings -> Incoming calls -> Groups/Hunt groups.

 

Bước 2: Chọn 1 máy ảo làm điện thoại viên tự động

Ví dụ: chọn 170. Đặt tên cho máy nhánh 170 là Auto-attendant, trong Settings -> Setup Station -> Station.

 

Bước 3: Khai báo hộp thư 170 là hộp thư điện thoại viên tự động

– Trong Settings -> Auxiliary Equipment -> EVM

 

Bước 4: Khai báo, nếu bấm số 0, điện thoại viên tự động sẽ chuyển cuộc gọi về máy trực, ví dụ máy 100.

– Settings -> Auxiliary Equipment -> EVM -> nhấn lên phím “Additional Settings” -> chọn Automatic attendant.

 

Bước 5: Khai báo để tất cả các cuộc gọi đến máy 170 (điện thoại viên tự động) sẽ được chuyển vào hộp thư thoại của 170.

– Chọn một luật call forwarding riêng cho máy 170, ví dụ luật số 1, cho cả 3 trường hợp Day, Night và Internal, trong Settings -> Incoming calls -> Call forwarding -> Call dest. list – Station assignment

 

– Định nghĩa luật số 1: Target 1 = *, Target 2 = 351 (nhóm hunting group của EVM), trong Settings -> Incoming calls -> Call forwarding -> Call dest. list – Definition

 

Bước 6: Khai báo cho các trung kế đổ chuông về 170

– Trong Settings -> Icoming call -> Ringing assignment per line

 

Bước 7: Ghi âm câu chào vào hộp thư 170 trong EVM

– Từ một máy nhánh bất kỳ, ví dụ máy 100, gọi số hunting group của EVM, 351

– Hệ thống sẽ yêu cầu nhập password; nhập password mặc định 1234

– Nghe hướng dẫn -> bấm số 3 vài lần cho tới khi nghe thấy “Passowrd for mailbox queries”; tại đây, đổi password thành 1111 rồi đặt máy

– Vẫn từ máy 100, gọi lại vào EVM (351); hệ thống sẽ hỏi password; nhập password 1234;

– Lúc này hệ thống sẽ hỏi số máy nhánh; nhập số máy 170 (máy nhánh điện thoại viên tự động)

– Bấm số 3 vài lần cho tới “Day Greeting”; tại đây, thực hiện việc ghi âm câu chào theo hướng dẫn;

– Làm tương tự để ghi âm câu chào “Night Greeting

Triviets không chỉ phân phối Sản phẩm, chúng tôi cung cấp Giải pháp tổng thể.

Hotline 0975.136.888