Cài đặt hộp thư thoại EVM
23/08/2018
Giải pháp VOIP của Unify
23/08/2018

Khai báo VOIP – HG1500, Hướng dẫn khai báo VOIP

Khai báo VOIP Tổng đài Siemens

1.1 Cài đặt địa chỉ IP cho HG1500

– Sử dụng cáp nullmodem nối cổng COM PC với cổng V24 trên HG1500.

– Sử dụng Hyper Terminal để kết nối với HG1500.

– Điều chỉnh Bits per second của Hyper Terminal = 38400.

– Log on : User name (mặc định):          31994.  Password (mặc định):                        31994

– Xuất hiện dấu nhắc:   vxTarget>

+ get write access.

+ set ip address xxx.xxx.xxx.xxx (ví dụ: 0.2.9).

+ set ip subnet yyy.yyy.yyy.yyy (ví dụ: 255.255.255.0).

+ save configuration.

+ reset.

1.2 Login vào HG1500 WBM

Chú ý: Để chạy WBM cần cài các thành phần sau:

– Microsoft Internet Explorer V5.5 hoặc 6.0.
– Java 2 (TM) with Java PlugIn2 (SUN) V1.3.1 hoặc 1.4 (có thể download từ SUN download).
– XML Parser 3.0 (SP4) from Microsoft (có thể download từ Microsoft download).

+ Ví dụ địa chỉ IP của HG1500 là 0.2.9

+ Sử dụng Internet Explorer kết nối tới: http://192.0.2.9:8085

+ Log on: User name (mặc định):          31994.   Password (mặc định):                        31994

1.3 Nâng cấp, thay đổi HG1500 Loadware

– Chuẩn bị loadware file của HG1500

+ Loadware file của HG1500 có đuôi dạng .inst.

+ Card HG1500 của HiPath 33xx, 35xx (HXG) sử dụng chung một loadware file; card HG1500 của HiPath 3800 (STMI) sử dụng loadware file riêng.

+ Lưu sẵn loadware file cần tải sang HG1500 trong PC.

– Cài đặt TFTP Server

+ Cài FTP Server.

+ Chọn TFTP Server.

+ Chọn Configure TFTP Server.

+ Khai báo trên TFTP Server đường dẫn tới loadware file.

+ TFTP Server ở chế độ sẵn sang chờ yêu cầu truyền file.

Kết nối TFTP Server và HG1500 qua mạng LAN

  • nối TFTP Server và cổng LAN 1 của HG1500 vào mạng LAN
  • việc truyền loadware file giữa TFTP Server và HG1500 sẽ được thực hiện qua mạng LAN

– Kết nối PC với HG1500 qua cổng V24

+ Sử dụng cáp V24 chuẩn nối cổng COM của HG1500 với cổng COM của PC

+ Trên PC, chạy Hyper Terminal, 19200-8-N-1

+ Reboot HG1500 (tắt, bật nguồn hoặc reboot từ máy điện thoại lập trình)

+ Trên màn hình sẽ xuất hiện “waiting for HDLC clock ”

+ Chờ cho tới khi trên màn hình xuát hiện “Press any key to stop autoboot”

+ Nhấn một phím bất kỳ, HG1500 sẽ chuyển sang chế độ BOOT CLI Mode

Tiếp theo là các bước để hoàn thành quá trình nâng cấp,  thay đổi loadware

Bước 1: Format bộ nhớ flash của HG1500

– Nhấn phím “y” để format bộ nhớ flash của HG1500; việc xoá bộ nhớ flash và format sẽ thực hiện trong khoảng 5 phút;

Bước 2: Khai báo các tham số Boot Parameter

– Nhấn phím “c”

– Lần lượt khai báo các tham số như sau:

+ boot device                : emac0 (có nghĩa là boot qua cổng LAN)

+ processor number    : 0  (không đổi)

+ host name                 : <optional:name of host where TFTP server runs>- không cần khai báo

+ file name                   : HG…inst (tên loadware file; phải khai báo tên file chính xác như file lưu trong TFTP Server!!!)

+ inet on ethernet (e)  : <địa chỉ IP của HG1500 bao gồm cả subnet mask dưới dạng heximal (ví dụ 192.1.110.132:ffffff00; trong đó 255 đưới dạng heximal sẽ là ff; vì vậy 255.255.255.00 sẽ thành ffffff00)>

+ inet on backplane (b)          : không cần khai báo

+ host inet (h)               : <địa chỉ IP của TFTP Server> – khai báo đúng địa chỉ IP của PC trên đó cài TFTP Server

+ gateway inet (g)        : <optional: IP-address of the default gateway for reaching the host> – không cần khai báo nếu không có Gateway

+ user (u)                      : không cần khai báo

+ ftp password (pw) (blank = use rsh): không cần khai báo

+ flags (f)                       : 0x80 (có nghĩa là sử dụng TFTP)

+ target name (tn)        : <optional: logical name of HG1500> – không cần khai báo

+ startup script (s)        :

+ other (o)                     : emac

– Nhấn phím “z” để save các khai báo vừa thực hiện

Bước 3: Tải Loadware File từ TFTP Server sang HG1500

– Nhấn phím “w”

– Nhập các tham số sau đây:

+ Input a new suffix SW_IMAGE.x:                                     1

+ New image name: SW_IMAGE.001 ok (y/n)?                 y

+ Attached TCP/IP interface to emac0.

+ Attaching network interface lo0… done.

+ Loading…: hệ thống bắt đầu truyền file từ TFTP Server sang HG1500; có thể theo dõi quá trình truyền file trên màn hình TFTP Server;

+ Sau khi việc truyền file kết thúc, màn hình sau đây sẽ hiện ra:

Khai báo VOIP – HG1500

Bước 4: Reboot HG1500 và kích hoạt loadware mới

– Khi viẹc truyền file thực hiện xong, nhấn phím “w” để reboot HG1500 và kích hoạt loadware mới

Khai báo VOIP – HG1500

– HG1500 sẽ tự động reboot và chạy với loadware mới

– Có thể bắt đầu cài đặt cấu hình HG1500 hoặc tải file cấu hình sẵn có

1.4 Cài đặt và sử dụng công cụ off-line WBM

– Chạy công cụ off-line WBM

+ Có thể thực hiện việc khai báo cấu hình HG1500 trên công cụ off-line WBM (không cần có HG1500)

+ Chạy wst.exe

Khai báo VOIP – HG1500

+ Chạy Internet Explorer

+ Kết nối tới http://xxx.xxx.xxx.xxx:8085, trong đó, xxx.xxx.xxx.xxx là địa chỉ IP của PC

Khai báo VOIP – HG1500

+ Log-in (user name = password = 31994)

– Mở file cấu hình của HG1500 trên off-line WBM

+ Lưu sẵn file cấu hình của HG1500 trên PC

+ Trên off-line WBM, chọn Maintenance -> Configuration -> Configuration Data -> Load to Gateway -> Load via HTTP -> chọn “Browse” -> chọn “Load”

+ Tải file cấu hình từ PC sang off-line WBM (qua HTTP)

Khai báo VOIP – HG1500

+ Chọn “Reset”

Khai báo VOIP – HG1500

+ Màn hình DOS sẽ tự động đóng lại

+ Đóng Internet Explorer

+ Chạy lại wst.exe và Internet Explorer (http://xxx.xxx.xxx.xxx:8085)

Triviets không chỉ phân phối Sản phẩm, chúng tôi cung cấp Giải pháp tổng thể.

Hotline 0975.136.888