Phần mềm HiPath Manager
23/08/2018
Cài đặt máy nhánh Tổng đài Siemens
23/08/2018
Show all

Hướng dẫn cài đặt License cho Hipath 3000, Hipath 3550, Hipath 3800, Openscape X8, Openscape X5.

1.1 Giới thiệu chung

License cho HiPath 3000 được quản lý bởi các công cụ sau đây

 • HiPath Manager E
 • Customer License Agent (CLA)
 • Customer License Management (CLM)
 • License file gắn với địa chỉ MAC của card điều khiển của HiPath 3000

Trong trường hợp đơn giản, HiPath Mnager E, CLA và CLM được cài đặt chung trên 1 PC.

Hướng dẫn cài đặt License cho Hipath 3000

1.2 Cài đặt CLM và CLA

Chú ý: cài CLM trước, CLA sau.

CLM

 • Unzip file nén CLM_.zip
 • chạy Setup.exe

CLA

 • Unzip file nén CLA_.zip
 • chạy Setup.exe

Sau khi kết thúc cài đặt, chạy “License Management”, màn hình sau đây sẽ hiện ra với “Synchronized = 1”.

Hướng dẫn cài đặt License cho Hipath 3000

1.3 Cài đặt chế độ dùng thử 30 ngày. Hướng dẫn cài đặt License cho Hipath 3000

Trong trường hợp chưa có license file, HiPath 3000 có thể hoạt động trong chế độ dùng thử 30 ngày. Trong thời gian dung thử, toàn bộ license sẽ được mở. Hết 30 ngày, toàn bộ license sẽ tự động đóng lại.

Thực hiện các bước sau đây để bắt đầu chế độ dùng thử:

 • tải CDB từ HiPath 3000 sang HiPath Manager E
 • chọn Settings -> chọn Licensing
 • toàn bộ license sẽ được mở và hiển thị trong cột “Available” trong bảng “Grace Period Configuration File”; trong đó, ngày hết hạn cũng sẽ tự động hiện ra trong cột “Expiration Date”;
 • trong bảng “CDB data”, chọn cột “Assigned”; nhập số lượng license cần sử dụng;
 • click “Apply”
 • “Save customer database”
 • tải CDB từ HiPath Manager E sang HiPath 3000
 • HiPath 3000 bắt đầu hoạt động trong chế độ dùng thử cho tới ngày hết hạn (30 ngày);

Hướng dẫn cài đặt License cho Hipath 3000

Khi chạy chế độ dùng thử, trên màn hình máy nhánh (máy IP, máy digital), sẽ xuất hiện dòng chữ “LIC END IN XX DAYS”. Để bỏ dòng chữ này:

 • chọn Settings -> chọn System Parameters -> chọn System settings -> xoá, đổi dòng text tại “System branding

1.4 Cài đặt file license cố định

1.4.1   Kích hoạt license trên License Management

     + chạy License Management

+ chọn “Activate License”

Hướng dẫn cài đặt License cho Hipath 3000

+ chọn “Install local license key on license agent (offline activation)”

Hướng dẫn cài đặt License cho Hipath 3000

+ chọn “Continue”

+ chọn “License File” -> “Browse”

+ chọn file license được cấp

Hướng dẫn cài đặt License cho Hipath 3000

+ chọn “Open”

+ chọn “Activate”

Hướng dẫn cài đặt License cho Hipath 3000

Quá trình kích hoạt license trên License Management đã hoàn thành. Có thể kiểm tra các thông tin về license vừa kích hoạt bằng các bước sau:

+ trong License Management, chọn “Product” -> chọn “HiPath 3000/5000 Vx.0”, màn hình sau đây sẽ hiện ra với các thông tin bao           gồm mã số license, loại và phiên bản HiPath 3000, ngày kích hoạt, địa chỉ MAC v.v…

Hướng dẫn cài đặt License cho Hipath 3000

+ Phía dưới “HiPath 3000/5000 0” sẽ hiển thị toàn bộ các file license của các hệ thống khác nhau đã được kích hoạt bởi License               Management. Chọn 1 trong các file đó, màn hình sau đây sẽ hiển thị, thông báo số lượng license được cấp:

Hướng dẫn cài đặt License cho Hipath 3000

1.4.2 Tải license sang HiPath 3000 sử dụng HiPath Manager E

 • tải CDB từ HiPath 3000 sang HiPath Manager E
 • chọn Settings -> chọn Licensing
 • HiPath Manager E sẽ tự động đồng bộ với License Management
 • các license được cung cấp sẽ hiển thị trong cột “Available” trong bảng “License file for MAC address…” (thay cho bảng “Grace Period Configuration File” trong trường hợp chạy thử); trong đó, ngày hết hạn trong cột “Expiration Date” sẽ là unlimited;
 • trong bảng “CDB data”, chọn cột “Assigned”; nhập số lượng license cần sử dụng;
 • click “Apply”
 • “Save customer database”
 • tải CDB từ HiPath Manager E sang HiPath 3000
 • HiPath 3000 bắt đầu hoạt động vô thời hạn với license cố định
 • Hướng dẫn cài đặt License cho Hipath 3000

 Hướng dẫn cài đặt License cho Hipath 3000, Hipath 3550, Hipath 3800, Openscape X8, Openscape X5

 

Hotline 0975.136.888